05-07-08 Wakamatsu,Nagasaki.
第 十 八 わ か し お
Wakashio No,18