05-07-08 Wakamatsu,Nagasaki.
第 三 わ か し お
Wakashio No,3